Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Hej alla medlemmar!

 

Årsmötet hölls 25 februari i Musikskolan. Mötet föregicks av en konsert med Edvin Hallgren på gitarr och Jorge Castro Blondell på fagott. Edvin är bördig från Lidköping. Båda går sista året på musikhögskolan i Malmö. Vi önskar båda all lycka i deras fortsatta karriär.

 

Årsmötet samlade ett 15-tal medlemmar utöver styrelsen. Verksamhetsberättelse och bokslut 2022 godkändes av mötet, liksom verksamhetsplan och budget för 2023. Alla dessa dokument finns att läsa på hemsidan under rubriken Nyheter - Årsmöte 2022 https://lidkopingskonsertforening.se/nyheter/nyhet-arsmote-2023. Revisorernas berättelse upplästes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Som ordförande omvaldes Martin Hjorth. Tre nya ledamöter invaldes: Ingela Sönegård, Tenna Glazer och Katarina Kresak. Magnus Peterson, Ingrid Abelsson Wallroth och Johan Sundström omvaldes. Mattias Hjortlinger, Anna Lokranz, Torbjörn Möller och Elisabeth Svanerud kvarstår i styrelsen, valda på 2 år vid förra årsmötet. Elena Burnucgyan, Emil Persson och Stephen Craig avgår ur styrelsen. 

 

På det konstituerande mötet som följde efter årsmötet utsågs Ingrid till vice ordförande, Anna till sekreterare, Ingela till kassör och Johan till webbmaster. 

 

Som revisorer omvaldes Lars Svensson och Lars-Ola Högsborn med Gunnar Midhagen som suppleant. Till valberedning utsågs Christina Hedlund och Marja Fahl.

 

Kassören ber att få påminna om medlemsavgiften. Årsavgifterna är en av hörnstenarna i föreningens ekonomi och det är många medlemmar som missat inbetalningen. Avgiften är 250 kr och betalas till Swish-konto nr 1235126784 eller Bankgiro 5081-5190.

 

Välkomna till ett nytt verksamhetsår med Lidköpings Konsertförening!

 

För styrelsen

Martin, ordf.

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration